Kulturportal LUND

 

Allhelgonaskolan - Bredgatan 26

Allhelgonaskolan

BVallhelgonaskolanSkolbyggnad uppförd 1890 av skolrådet efter ritningar av stadsingenjören A. B. Jakobsson. Byggnaden är två våningar hög, med medeltidsinfluerad fasad i röd tegel. Byggnadens mittaxel är försedd med en bred risalit, tre våningar hög och krönt av frontespis med rundbågefris. Den nya skolbyggnaden inreddes till 8 småskole- och 5 folkskolesalar.

En hög putsad mur med grindar i järnsmide avgränsar skoltomten från Bredgatan. Muren uppfördes 1923 efter ritningar av stadsarkitekt J. Anchert. Idag används huset av socialhögskolan.

Långt före 1890 bedrevs skolundervisning på denna tomt: 1841 testamenterade professorskan Hylander tomterna 2 och 3 med en ca 33 meter lång envåningslänga, att användas som lokal för växelundervisningsskolan eller Lancasterskolan i Lund. Gathuset visade sig i så dåligt skick att skoldirektionen i stället lät uppföra ett nytt skolhus inne på gården. Detta stod klart 1843 och kom även att inrymma skolmästarseminariet. Denna skolbyggnad revs i samband med nybyggnaden 1890, medan det äldre gathuset kvarstod till 1923.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun