Kulturportal LUND

 

Lunds rådhushistoria

Rådhustavla

 

Lund har haft många rådhus. Det finns historiska belägg för att det sedan medeltiden har det funnits rådhus vid Stortorget. Från slutet av 1400-talet vet man att fem stycken har legat på Stortorgets norra sida och dagens rådhus ligger på den östra sidan. Minnestavlan ovan finns på det stora f.d. bankhuset på torgets norra sida.

 

Rådhus vid Stortorget (ca 1325 – ca 1540)

Första gången ett rådhus omtalas i Lund är vid 1300-talets mitt. Det är oklart var det låg, men 1482 nämns ett rådhus i hörnet Kyrkogatan/Stortorget. Därefter nämns 4 på varandra följande rådhus på samma plats. Detta medeltida rådhus revs sannolikt kort efter reformationen.

Rådhus i hörnet av Klostergatan/Stora Gråbrödersgatan (1541 – 1586)

Några år efter reformationen uppfördes en byggnad på resterna av S:t Clemens kyrka och kyrkogård, och denna fungerade under en kortare tid som rådhus.

Rådhus vid Stortorget (1586 – 1678)

I ett kungligt brev den 11 januari 1586 gavs Lunds borgmästare och råd tillåtelse att använda de tre närmaste årens stadsskatt till att bygga ett nytt rådhus. Det restes på den gamla rådhustomten vid Stortorget. Det förstördes i en brand 1678.

Rådhus vid Stortorget (1699 – 1711)

Efter branden 1678 fanns rådhuset i provisoriska lokaler, men efter 20 år uppfördes ett nytt rådhus på samma plats. 1711 brann även detta ner.

 

Rådhus 1830

Teckning av Johan Knutsson från början av 11830-talet. Rådhuset på bilden revs 1842.

 

Rådhus vid Stortorget (1734 – 1840)

Efter branden 1711 blev det åter provisoriska lokaler för rådet och rådhustomten arrenderades ut. Arrendatorn fick tillåtelse att bebygga tomten under förutsättning att han skulle vara beredd att flytta huset när staden behövde tomten för att bygga ett nytt rådhus, vilket skedde på 1730-talet. Huset revs 1841

 

Rådhus 1841

 Brunius rådhus.

 

Rådhus vid Stortorget (1841 – 1900)

Det sista rådhuset på platsen uppfördes 1841 efter ritningar av C G Brunius i hans typiska medeltidsromantiska stil. Det var i bruk till 1899 då det nuvarande rådhuset, snett över torget inreddes. Huset revs 1913.

 

Rådhus 1874

Fotografen Otto Pettersson har 1874 klättrat högt och fotograferat rådhuset uppifrån och bakifrån. Stortorget skymtar.

 

Nuvarande rådhuset vid Stortorget (1900 – )

Huset uppfördes 1837 som stadshus av Lunds Stadshus Bolag, för representation och fester och det innehöll även ett hotell. (Hotellfunktionen togs 1899 över av det nya Grand Hotell). Efter en renovering av huset 1899-1900 fick huset benämningen rådhus. Där fanns plats bland annat för drätselkammare, magistrat, uppbördsverk, stadsarkitekt- och stadsingenjörskontor, polis, auktionskammare. Stadsfullmäktige sammanträdde i Knutssalen. Det blev snart alldeles för trångt och 1920 köpte staden en fastighet på Kyrkogatan 11. (Dit flyttade drätselkammarens kansli och expedition, stadsfogdekontoret, folkskolestyrelsen, stadsarkitekt- och stadsingenjörskontoren samt stadsbiblioteket och texten STADSHUSET sattes upp på fasaden).

 

radhus10

 Dagens rådhus på Stortorgets östra sida. 

 

1963 togs beslut om att åter bygga om rådhuset. Intill rådhuset uppfördes Stadshallen och där fick kommunfullmäktige sin sammanträdeslokal. Rådhuset är byggnadsminnesförklarat.

Text: Annika André