Kulturportal LUND

 

Läs mer

kyg23Korsvirkeshuset i hörnet av Kyrkogatan och Sankt Petri kyrkogata är inte exakt daterat. I det äldsta brandförsäkringsbrevet från 1830 uppges åldern till 90 år, vilket skulle innebära att huset uppförts på 1740-talet. Gården ägdes då av kopparslagare Anders Bergman, vars initialer jämte årtalet 1744 återfinns i takets vindflöjel av koppar.

Beskrivningen från 1830 omtalar vidare att huset är uppfört av ekekorsvirke och bränd mursten med tak av tegel och gavlar av bräder. Det var inrett till nio boningsrum med handelsbod i bottenvåningen. Kök och spiskammare låg i en flygel. Uppvärmning skedde genom fem kakelugnar av "glasad blykakel" samt tre sättugnar av järn.

Huset är flera gånger ombyggt. 1834 uppges att det fått ny inredning samt att även större delen av det yttre var nytt. Möjligen ersattes detta år bottenvåningens korsvirke med tegelmur.

Den raka brädgaveln med magasinslucka mot norr ändrades 1897 till det nuvarande valmade takfallet, s k skrågavel. 1944 avlägsnades fasadputsen och vissa delar av timrån byttes ut.

Den korta flygeln i korsvirke vid Sankt Petri kyrkogata byggdes 1862 av dåvarande ägaren skräddare A. Lindskog.

Som studentkasern kallades huset Lövkojan.

De två korsvirkeshusen på Glädjen 15 förklarades som byggnadsminnen den 14/2 1978. Skyddsföreskrifterna omfattar såväl byggnadernas exteriör som interiör.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun