Kulturportal LUND

 

Mer om Kyrkogatan 15

kyg15Trevåningshuset vid Kyrkogatan är ett av de förnämsta och bäst bibehållna exemplen på klassicistisk putsarkitektur i Lund.

Byggnaden var ett av de tidigaste trevåningshusen i staden, och det fick en mycket påkostad utformning, både exteriört och interiört. Byggherrens egen beskrivning i ett brandförsäkringsbrev från 1856 andas en viss stolthet: "Trevåningshus uppfört av hårdbränt tegel i grundmur. Tak av skiffer försedt med ordentlig plåtbeklädnad på ryggning och skrågavlar. Utför andra och tredje våningarne såväl på sidorne som gavlarne är detta hus afrappadt och synnerligen väl finputsat. Första våningen är utarbetad i quaderputs med upphöjda rundstafrar och foten afrappad med cement, likaledes i quaderputs. Å midten av husets östra sidan finnes altan, omgifven av vackert och välgjutet järnräck. . . Å byggnadens östra sida och norra gafvel är anbragd en frice om 16 tums bredd av eldfast i faconer pressad Höganäslera. Och omkring fönstren på ifrågavarande sida och gafveln finnes utstående av cement finputsade fönsteromfattningar. Byggnadens gesimser äro likaledes af cement tillgjorde. . ."

Förutom huvudbyggnaden omfattade gården ett par flyglar samt flera ekonomihus, såsom stall och packhus. Mot Stora Gråbrödersgatan låg ett tvåvåningshus med vagnsportar och spannmålsmagasin.

Handlande Björck förbyggde sig emellertid, och redan 1858 tvingades han sälja sin nybyggda fastighet till Skånska Hypoteksföreningen, som ägde gården till 1917. 1890 uppfördes ett trapptorn mot gården samt nytt kassavalv. Byggnadens interiör förändrades vid en större ombyggnad 1937.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun