Kulturportal LUND

 

Kyrkogatan 5 - Apoteket Svanen

kyg5Apoteket Svanen har legat på nuvarande plats sedan mitten av 1600-talet. Apoteksrörelsen övertogs 1897 av Fredrik Montelin, och 1898—99 lät han omgestalta huset utvändigt och invändigt i enlighet med ett förslag av Folke Zettervall. Den äldre huvudbyggnaden av korsvirke vid Kyrkogatan revs ned till grunden, medan en yngre del vid Klostergatan (byggd 1862) delvis fick stå kvar och sammanfogades med det nya.

Byggnaden i dess nya gestalt kombinerar flera skilda stilinfluenser från tiden kring sekelskiftet. Det brutna hörnet är försett med ett utbyggt, nästan burspråksliknande fönsterparti, krönt av en stor takkupa. En framspringande portal med trappgavelförsedd frontespis ligger vid Klostergatan, på platsen för den tidigare porten. I bottenvåningen betonas den konstruktiva uppbyggnaden ge- nom de gjutjärnskolonner och överliggare i form av synliga järnbalkar som inramar fönstren. Förstorade skyltfönster har dock förvanskat den ursprungliga karaktären i byggnadens hörnparti. Fasaden har gråblå, grovt strukturerad puts med avvikande partier utförda i sgraffito. Mellan våningarna löper en bred fris med akantusslinga. Partiet mellan taklisten och fönsterradens övre del har en stiliserad blomkalk som motiv samt fönsteröverstycken som imiterar kilstensvalv. Sgraffitodekoren utfördes av den italienske mästaren Antonio Bellio. Mot Kyrkogatan pryds fasaden av ett par rikt sirade lyktor i järnsmide samt av den förgyllda svanskulptur som är apotekets  symbol. Apoteksentréns sandstensportal tillkom 1922, ritad av Theodor Wåhlin. Taket är täckt med engelsk skiffer.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun